Clarin.dk

Dette website bruger cookies

Annotation: ctb version: Ekstensiv afgræsning af ferske enge, cstlemma

              <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CMD xmlns="http://www.clarin.eu/cmd/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" CMDVersion="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.clarin.eu/cmd/ http://catalog.clarin.eu/ds/ComponentRegistry/rest/registry/profiles/clarin.eu:cr1:p_1380106710826/xsd">
 <Header>
  <MdCreator>CLARIN-DK-UCPH</MdCreator>
  <MdCreationDate>2014-11-06</MdCreationDate>
  <MdSelfLink>hdl:11221/90D0-8304-81C8-D-C@md=cmdi</MdSelfLink>
  <MdProfile>clarin.eu:cr1:p_1380106710826</MdProfile>
  <MdCollectionDisplayName>CLARIN-DK-UCPH Repository</MdCollectionDisplayName>
 </Header>
 <Resources>
  <ResourceProxyList>
   <ResourceProxy id="lp_231878">
    <ResourceType mimetype="text/html">LandingPage</ResourceType>
    <ResourceRef>hdl:11221/90D0-8304-81C8-D-C</ResourceRef>
   </ResourceProxy>
   <ResourceProxy id="_231877">
    <ResourceType mimetype="text/xml">Resource</ResourceType>
    <ResourceRef>hdl:11221/90D0-8304-81C7-F</ResourceRef>
   </ResourceProxy>
  </ResourceProxyList>
  <JournalFileProxyList/>
  <ResourceRelationList/>
 </Resources>
 <Components>
  <teiHeader>
   <type>textAnnotation</type>
   <fileDesc>
    <titleStmt>
     <title lang="da">Annotation: ctb version: Ekstensiv afgræsning af ferske enge, cstlemma</title>
     <sponsor>DK-CLARIN</sponsor>
     <respStmt>
      <resp>Lemmatization</resp>
      <name>
       <name>cst.ku.dk</name>
       <note type="application">cstlemma</note>
       <date when="2011-07-05"/>
      </name>
     </respStmt>
    </titleStmt>
    <publicationStmt>
     <distributor>cst.ku.dk</distributor>
     <idno type="ctb">wp22_Sussi_1279883234437#cstlemma</idno>
     <availability status="restricted">
      <ab type="academic"/>
     </availability>
    </publicationStmt>
    <notesStmt>
     <note lang="da">Tildeler hvert token et lemma</note>
    </notesStmt>
    <sourceDesc>
     <biblStruct>
      <analytic>
       <title lang="da" level="a">ctb version: Ekstensiv afgræsning af ferske enge</title>
      </analytic>
      <monogr>
       <title lang="da">ctb version: Ekstensiv afgræsning af ferske enge</title>
      </monogr>
     </biblStruct>
    </sourceDesc>
   </fileDesc>
   <encodingDesc>
    <projectDesc>
     <ab>DK-CLARIN-WP2.2</ab>
    </projectDesc>
    <appInfo>
     <application id="cstlemma" ident="cstlemma" subtype="lemmatizer" type="a_annotation" version="4.0">
      <desc lang="da">Tildeler hvert token et lemma</desc>
      <ptr target="#CstClarinDaTokeniser #csttaggerXML"/>
      <ref target="lemma-options_13012011_da"/>
     </application>
    </appInfo>
   </encodingDesc>
   <profileDesc>
    <creation>
     <date when="2011-07-05"/>
    </creation>
    <langUsage>
     <language ident="da">da</language>
    </langUsage>
   </profileDesc>
  </teiHeader>
 </Components>
</CMD>

            
              <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><teiHeader xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" type="annotation" xsi:schemaLocation="http://www.tei-c.org/ns/1.0 http://dkclarin.dk/schemas/WP2/TEIDKCLARIN/xml.xsd">
<fileDesc>
<titleStmt>
<title xml:lang="da">Annotation: ctb version: Ekstensiv afgræsning af ferske enge, cstlemma</title>
<sponsor>DK-CLARIN</sponsor>
<respStmt>
<resp>lemmatizer</resp>
<name>nil<note type="method">cstlemma</note>
</name>
</respStmt>
</titleStmt>
<publicationStmt>
      <distributor>nil</distributor>
      <idno type="ctb">wp22_Sussi_1279883234437</idno>
      <availability status="free">
        <ab type="academic">
         <seg type="availDesc">full</seg>
         <seg type="anonymDesc">0</seg>
        </ab>
        <ab type="nonCommercial">
         <seg type="availDesc">partial</seg>
         <seg type="anonymDesc">0</seg>
        </ab>
        <ab type="all">
         <seg type="availDesc">partial</seg>
         <seg type="anonymDesc">0</seg>
        </ab>
      </availability>
     </publicationStmt>
<notesStmt>
<note xml:lang="da">Tildeler hvert token et lemma</note>
</notesStmt>
<sourceDesc>
<biblStruct>
<monogr>
<imprint>
<publisher n="n/a">nil</publisher>
<date when="2011-07-05"/>
</imprint>
</monogr>
</biblStruct>
</sourceDesc>
</fileDesc>
<encodingDesc>
<projectDesc>
      <ab>DK-CLARIN-WP2.2</ab>
     </projectDesc>
<appInfo>
<application ident="cstlemma" subtype="lemmatizer" type="a_annotation" version="4.0" xml:id="cstlemma">
         	<desc xml:lang="da">Tildeler hvert token et lemma</desc>
         	<ptr target="#CstClarinDaTokeniser #csttaggerXML"/>
         	<ref target="lemma-options_13012011_da"/>
		     </application>
</appInfo>
</encodingDesc>
</teiHeader>

            
 • 101-unite.xml#cstlemma

  Data kræver log ind med akademiske rettigheder. Log ind for at se om du har adgang.
  Ressourcetype: text/xml

Denne ressources indholdsdata kræver log ind med akademiske rettigheder. Log ind for at se om du har adgang.